ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Tribe Of Sustainability Change Agents (TOSCA)
 

Definities

In deze TOSCA-voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Bijlage:                                        Aanhangsel bij de TOSCA-voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst;

Dienst:                                         De door TOSCA krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren diensten, inclusief, indien van toepassing, resultaten van diensten;

IE-rechten:                                   Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Opdrachtgever:                          De natuurlijke– of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten of zal sluiten met TOSCA;

Overeenkomst:                           De overeenkomst tussen TOSCA en Opdrachtgever betreffende levering van de Dienst;

Partijen:                                      TOSCA en Opdrachtgever;

 

1.    Algemeen
1.1.         De TOSCA-voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens TOSCA. Overeenkomsten en alle andere eventuele daarmee samenhangende rechtshandelingen tussen TOSCA en Opdrachtgever, danwel zijn rechtsopvolger. Wanneer in de TOSCA-voorwaarden wordt aangegeven dat een handeling schriftelijk dient te geschieden, wordt daarmee ook bedoeld per e-mail.

1.2.         Afwijkingen van de TOSCA -voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door TOSCA en Opdrachtgever zijn overeengekomen en hebben alleen gelding voor de specifieke overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.

1.3.         De TOSCA -voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op eventueel door Opdrachtgever gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden.

1.4.         Als deze TOSCA -voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen TOSCA en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze TOSCA -voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

1.5.         Indien en voor zover enige bepaling van de TOSCA -voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de TOSCA -voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

1.6.         Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de TOSCA -voorwaarden, hebben de bepalingen uit de Overeenkomst voorrang. 

1.7.         Elektronische communicatie tussen Partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

 

2.   Offertes en totstandkoming Overeenkomst
2.1.         Offertes en andere aanbiedingen van TOSCA zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst, tenzij door TOSCA schriftelijk anders is aangegeven.

2.2.        Aanbiedingen en offertes verliezen hun geldigheid na verloop van vier weken na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

2.3.        Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan TOSCA verstrekte gegevens waarop TOSCA zijn aanbieding baseert. Indien die gegevens niet juist of volledig blijken te zijn, heeft TOSCA het recht om de aanbieding te wijzigen.

2.4.        Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever van een ongewijzigde geldige offerte en/of aanbieding van TOSCA.

 

3.   Uitvoering van de Overeenkomst en levering
3.1.         TOSCA zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De tussen TOSCA en Opdrachtgever te sluiten Overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverbintenis, geen resultaatverplichting, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst TOSCA uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven in de Overeenkomst. 

3.2.        Partijen bepalen in de Overeenkomst de leveringstermijnen en –data alsmede de plaats en wijze waarop de Diensten worden geleverd en/of opgeleverd. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. Genoemde leveringstermijnen gelden dan ook niet als fatale termijnen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.

3.3.        Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is TOSCA gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.4.        TOSCA is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van TOSCA en zal TOSCA hiervan melding maken aan Opdrachtgever.

3.5.        TOSCA is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen.

3.6.        Diensten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd indien Opdrachtgever niet binnen tien (10) werkdagen na aflevering van de betreffende Diensten schriftelijk gedetailleerd heeft onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd. TOSCA dient dan binnen een redelijke termijn de Diensten te vervangen of aan te passen. Als Opdrachtgever de Diensten weer niet accepteert, zullen partijen de acceptatieprocedure nogmaals doorlopen. Deze procedure zal telkens worden herhaald indien tijdens de hernieuwde acceptatietest wederom door Opdrachtgever wordt onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd.

3.7.        Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, informatie/ data, documenten of programma’s die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tot stand worden gebracht of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever worden gebracht.

 

5.   Prijzen en betalingsvoorwaarden
5.1.         De op aanbiedingen, offertes en facturen van TOSCA genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5.2.        Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben prijsindicaties, begrotingen, budgetten en/of voorcalculaties van TOSCA een indicatief karakter en kunnen daaraan geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Alleen wanneer Partijen dat zijn overeengekomen, is TOSCA verplicht om Opdrachtgever te informeren wanneer een voorcalculatie of begroting overschreden wordt.

5.3.        Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data waarop TOSCA de vergoeding voor Diensten aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen dertig (30) dagen na factuurdatum het verschuldigde bedrag op het door TOSCA opgegeven banknummer betalen.

5.4.        Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Vanaf dat moment is TOSCA gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan TOSCA de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten voor externe deskundigen.

5.5.        TOSCA is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor zijn Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex “Alle huishoudens”), vermeerderd met ten hoogste vijftien procent (15%). TOSCA is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien zij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.

5.6.        Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende factuur, nota of declaratie schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt bij gebreke waarvan zij gelden als geaccepteerd. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling niet op.

5.7.        TOSCA is gerechtigd Opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren, te verrekenen dan wel zekerheid voor nakoming door Opdrachtgever te verlangen. Indien te betalen voorschotten niet of niet op tijd worden voldaan, heeft TOSCA het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan TOSCA worden tegengeworpen. 

5.8.        Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door TOSCA.

 
6.   Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk  
6.1.         Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed indien tussentijds de omvang van de Overeenkomst wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium beïnvloedt, zal TOSCA dit Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

6.2.        Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat TOSCA tijdig kan beginnen aan de opdracht.

6.3.        Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever, door TOSCA extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4.        TOSCA is gerechtigd dit meerwerk zonder (voorafgaande) schriftelijke toestemming van Opdrachtgever uit te voeren voor zover de kosten die dit meerwerk met zich meebrengt niet meer bedragen dan tien procent (10%) van de oorspronkelijk overeengekomen totale vergoeding.

6.5.        Indien de kosten voor meerwerk meer dan tien procent (10%) bedragen, zal TOSCA Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Partijen zullen dan in onderling overleg de te nemen maatregelen bespreken.

 

7.   Verplichtingen Opdrachtgever
7.1.         Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of inlichtingen, waarvan TOSCA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door TOSCA in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van Opdrachtgever, tijdig aan TOSCA worden verstrekt en zal alle door TOSCA verlangde medewerking verlenen. Offertes en aanbiedingen van TOSCA alsmede de daarna gesloten Overeenkomst, zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.

7.2.        Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. 

7.3.        Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TOSCA worden verstrekt, heeft TOSCA het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.4.        Voor zover in het kader van de Overeenkomst door TOSCA gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en is hij geheel en zelfstandig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van TOSCA.

7.5.        Voor zover in het kader van de Overeenkomst door TOSCA gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het Opdrachtgever zonder toestemming van TOSCA verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken.

 

8.  (Tussentijdse) beëindiging en de gevolgen daarvan  
8.1.        Een Overeenkomst gaat in op de datum als beschreven in artikel 3 voor de periode zoals tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen en eindigt van rechtswege op de tussen Partijen overeengekomen datum of op het moment dat het verlenen van de Diensten is voltooid.

8.2.        Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kunnen Partijen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

8.3.        Elke Partij is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere Partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over het bedrijf van de andere Partij wijzigt.

8.4.        Ontbinding van de Overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is alleen geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, tenzij anders bepaald in deze TOSCA - voorwaarden of anders is voorgeschreven in de wet.

8.5.        In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen TOSCA reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij Opdrachtgever bewijst dat TOSCA ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die TOSCA vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen TOSCA ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.6.        In het geval van ontbinding van de Overeenkomst, komen alle aan Opdrachtgever verleende rechten te vervallen. Opdrachtgever is niet langer gerechtigd om van de Dienst gebruik te maken.

8.7.        Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

 

9.   IE-Rechten  
9.1.         Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, berusten alle IE-Rechten, waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, die rusten op al de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten alsmede op alle andere materialen of informatie die TOSCA ter beschikking heeft gesteld, uitsluitend bij TOSCA en/of zijn licentiegevers.

9.2.        Niets in deze TOSCA -voorwaarden en/of de Overeenkomst impliceert een overdracht van IE-Rechten. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de Diensten voor de in de Overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden. Indien niet schriftelijk anders is bepaald, geldt het verleende gebruiksrecht alleen voor Nederland.

9.3.        Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten uit de resultaten van Diensten te verwijderen of te wijzigen.

9.4.        TOSCA doet uitdrukkelijk geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

9.5.        Het is TOSCA toegestaan de Diensten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats en interviews, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, na mondelinge en/of schriftelijke afstemming met opdrachtgever, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.

9.6.        TOSCA behoudt zich het recht voor om technische beschermingsmaatregelen in de Diensten aan te brengen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen of voor dat doel middelen aan te bieden.

9.7.        TOSCA vrijwaart Opdrachtgever voor rechtsvorderingen van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat door TOSCA zelf ontwikkelde (delen van) de Diensten inbreuk maken op enig in Nederland geldend IE-Recht onder de voorwaarde dat Opdrachtgever TOSCA onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan TOSCA. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan TOSCA verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

9.8.        De hierboven vermelde verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met:

(i)            door Opdrachtgever aan TOSCA ter beschikking gestelde materialen; en/of

(ii)          wijzigingen die Opdrachtgever in de Dienst heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

9.9.        Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door TOSCA zelf ontwikkelde Diensten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of indien naar het oordeel van TOSCA een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal TOSCA zo mogelijk zorg dragen dat Opdrachtgever de Dienst (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Indien TOSCA naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorgdragen dat Opdrachtgever de geleverde Dienst ongestoord kan blijven gebruiken, zal TOSCA het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van TOSCA wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten.

 

10.           Vertrouwelijkheid
10.1.     Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar verkrijgen in welke vorm dan ook - schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot – software, (source)code, programma’s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties, documentatie (“Vertrouwelijke Informatie”) als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden.

10.2.     Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt en zij zullen daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan werknemers voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst.

10.3.     De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing in zoverre de Partij die informatie ontving, kan aantonen dat de betreffende informatie:

(i)            reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst;

(ii)          reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst;

(iii)        publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende Partij kan worden toegerekend;

(iv)         op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren;

(v)           op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en de verstrekkende Partij de andere Partij van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld;

(vi)         openbaar is gemaakt met goedkeuring van de verstrekkende Partij.

10.4.     Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals 1 (een) jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande toestemming van de andere Partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

10.5.     Overtreedt Opdrachtgever verplichtingen over geheimhouding, dan verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van TOSCA een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van €500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan Opdrachtgeven kan worden toegerekend. Bovendien is voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

10.6.     Het verbeuren van de in het voorgaande lid bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van TOSCA waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

 

11. Aansprakelijkheid
11.1.       De aansprakelijkheid van TOSCA wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en/of uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot de vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval door de verzekering van de maat  die binnen de maatschap TOSCA als hoofdaannemer de opdracht heeft aangenomen wordt uitgekeerd, dan wel tot maximaal het bedrag van de voor de uitvoering van de Overeenkomst bedongen vergoeding, waarbij in geval van duurovereenkomsten de bedongen vergoeding voor een jaar zal gelden.

11.2.      Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

(i)            redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van TOSCA aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;

(ii)          redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Overeenkomst;

(iii)         redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Overeenkomst.

11.3.      Iedere aansprakelijkheid van TOSCA voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

11.4.      De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van TOSCA .

11.5.      De aansprakelijkheid van TOSCA wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever zijn onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en TOSCA ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TOSCA in staat is adequaat te reageren.

11.6.      Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever zijn onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en TOSCA ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TOSCA in staat is adequaat te reageren.

11.7.      Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij TOSCA meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen TOSCA vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

11.8.      Het gebruik door Opdrachtgever van de Diensten komt volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. TOSCA accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat Opdrachtgever van de Diensten maakt. Opdrachtgever vrijwaart TOSCA voor enige aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever.

 

12.Overmacht
12.1.      Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Partijen indien sprake is van overmacht.

12.2.     Onder overmacht wordt onder meer begrepen onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Partijen, tekortkomingen van door Partijen ingeschakelde derden, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

12.3.     Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade, ongedaanmaking of compensatie ter zake deze ontbinding.

12.4.     Indien TOSCA ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is hij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

13. Overdracht van rechten en verplichtingen 
13.1.      De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Partijen slechts aan derden worden ge(sub)licentieerd en/of overgedragen, indien de wederpartij hiermee schriftelijk akkoord gaat.

 

14.              Schikking en bemiddeling
14.1.      Indien een geschil tussen Partijen niet naar tevredenheid kan worden opgelost, zal het geschil, alvorens het voor te leggen aan de rechter, worden voorgelegd aan daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van Partijen om de mogelijkheden van een schikking te beproeven, dan wel aan een onafhankelijke mediator ter bemiddeling.

 

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1.      Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

15.2.     Enige geschillen die tussen TOSCA en Opdrachtgever ontstaan in het kader van of in verband met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Breda.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Klanten & partners