Wijzigingen in IIRC framework verduidelijken rol management

Interview

Begin 2020 heeft het IIRC een revisie van het Integrated Reporting framework gelanceerd. Kun je iets meer vertellen over de aanleiding voor deze revisie?

Al in 2017 is er een consultatie gedaan in de markt, waaruit bleek dat een aantal kleine wijzigingen nodig was. Deze waren toen nog niet urgent genoeg om een revisie van het gehele framework te doen. Wel is er een werkplan opgesteld, om een aantal zaken buiten het framework te verduidelijken. Voorbeelden hiervan zijn het toevoegen van best practices, het toevoegen van een aantal ‘FAQs’ op de website en een gids hoe te starten met het framework. De conclusie was ook dat het raamwerk heel stevig staat, hetgeen je ook mag verwachten van een ‘principle based framework’, omdat principes langer zouden moeten gelden dan gedetailleerde regels, die veel vaker zullen wijzigen.

In 2019 zijn we weer verder gaan nadenken over een eventuele revisie, en hebben we heel gericht, op basis van de eerdere consultatie, en ervaringen in de markt, een aantal heel specifieke onderwerpen opgepakt. Daarover hebben we heel gericht de markt geconsulteerd door aan het begin van 2020 een drietal ‘topic papers’ te lanceren, met daaraan verbonden consultaties. Deze gingen over ‘those charged with governance’, over het ‘value creation process’ en over zaken die nog bij een latere, meer uitgebreide revisie aan de orde zouden kunnen komen. We hebben de revisie relatief beperkt kunnen houden, wat ook ten goede komt aan de consistentie en betrouwbaarheid van het raamwerk voor opstellers en gebruikers van integrated reports.

Waar zit de grootste verandering?

Die zitten op het gebied van de governance, waarin herbevestigd is dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de strategie van de organisatie zich scharen achter het integrated report. De aanleiding hiervan lag in een aantal zachte signalen die wij kregen dat naleving van het framework op dit punt niet kon worden gegarandeerd, alsmede dat deze verklaring een drempel was voor bedrijven om het IIRC framework toe te passen. Het panel was duidelijk en koos ervoor het standpunt te handhaven, namelijk dat de leiding van de organisatie moet verklaren dat zij zich achter het integrated report scharen. Wat wel is toegevoegd is dat proces informatie gewenst is over de totstandkoming van het rapport, met name over de integriteit, betrouwbaarheid en kwaliteit van het rapport. En dan vooral als er geen verklaring bij het IIRC rapport over de verantwoordelijkheid van de leiding is opgenomen.

Kun je iets meer vertellen over de keuze die de IIRC heeft gemaakt om de term impact niet expliciet in het framework op te nemen?

Er is al een duidelijk onderscheid tussen output en outcome in het framework. In de revisie is nog niet het standpunt ingenomen om de term impact in het framework toe te voegen, maar is er voor gekozen dat nu nog als onderdeel en verlengstuk van outcome te zien. Het IIRC heeft daarbij niet op de markt vooruit willen lopen, omdat er destijds nog geen eenduidige marktdefinitie voor de term impact was. Het Framework Panel heeft er voor gekozen daarvoor eerst de uitkomsten van het Impact Management Project af te wachten.

Wat denk je waar bedrijven in de praktijk van IR nog veel kunnen verbeteren?

De doorkijk in de keten wordt steeds belangrijker, en zal ook belangrijk blijven de komende jaren. Ik denk dat dat ook terecht is. Een dergelijke aanpak vergt veel meer informatie en inzicht, onder andere ook in duurzaamheidsdata, van partijen in de waardeketen van een organisatie. Dus is het belangrijk dat er éénduidige definities komen en de uitwisseling van gegevens tussen organisaties makkelijker gaat. Er moet een standaardisatie van uitwisseling van gegevens komen, waarvoor bijvoorbeeld SASB nu een consultatie over een XBRL-taxonomie heeft uitgebracht. Het is belangrijk dat er zowel standaardisatie komt op inhoud als op vorm, de manier waarop informatie wordt uitgewisseld. Want alleen dan kan data veel gemakkelijker worden verkregen en uitgewisseld. Vanuit de EU is er een duidelijke wens om dit vanuit een perspectief van dubbele materialiteit op te pakken.

Waar verwacht je nog verder integratie van standaarden?

Een belangrijk initiatief is de voorgenomen fusie van IIRC en SASB in het Value Reporting Foundation en de samenwerking daarvan met IFRS om te komen tot standaardisatie van duurzaamheidsverslaggeving zoals dat nu al geldt voor financiële verslaggeving. Met name in Europa is er heel veel aandacht voor duurzaamheid, en duurzaamheidsinformatie. De herziening van de NFRD, de CSRD, is op 21 april door de Europese Commissie gepubliceerd. Hierin staat duidelijk dat veel meer bedrijven moet gaan rapporteren over duurzaamheid: betrouwbaar, gestandaardiseerd en makkelijk uitwisselbaar tussen bedrijven en gebruikers. Dus zowel vanuit de wetgeving als vanuit de standaardsetters zelf, is er veel beweging. En dat is hard nodig en goed nieuws!

Heb je nog een tip voor bedrijven als het gaat om Integrated Reporting?

Ik zou de grote bedrijven, die al bezig zijn met IR, vooral willen aanmoedigen om verder in hun keten te kijken en zich klaar te maken voor gestandaardiseerde gegevensuitwisseling. Mijn tip voor de kleinere bedrijven is om ook hiermee aan de slag te gaan, omdat steeds meer grotere bedrijven deze informatie van hen zullen gaan vragen, en inzicht in duurzaamheid steeds belangrijker wordt voor de waardecreatie van bedrijven. Het is een voorwaarde om continuïteit te waarborgen en te blijven voortbestaan. Het allerbelangrijkste is om elke keer weer de juiste balans te blijven kiezen tussen de financiële, meer tastbare en minder tastbare waardecreatie inclusief duurzaamheid. Alleen financieel of alleen duurzaam is niet goed genoeg, integratie is nodig en alleen dan is lange termijn waardecreatie mogelijk.

Terug naar nieuws

Klanten & partners